Loading...
Sauna Sensations...

De hiernavolgende Algemene Voorwaarden en Huisregels zijn van toepassing op eenieder die gebruik maakt van de faciliteiten en op eenieder die reserveert bij SAUNA SENSATIONS en dit vanaf het ogenblik van het betreden van het complex of vanaf de reservatie of m.a.w. vanaf het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt.

De infrastructuur van SAUNA SENSATIONS voldoet aan de geldende normen en reglementen. De verbintenissen welke wij op ons nemen zijn middelenverbintenissen en kunnen niet worden geïnterpreteerd als resultaatsverbintenissen.

Artikel 1. Reservaties

Sauna:

Er kan steeds worden gereserveerd aan de inkombalie/receptie;
Telefonisch op het nummer 011/911.411
Per e-mail op info@sauna-sensations.be
Online via www.sauna-sensations.be
Voor last minute-boekingen dient U minstens 4 uur op voorhand te boeken
aangezien anders niet kan worden gegarandeerd dat alle toestellen of installaties hun optimale temperatuur hebben bereikt

Massages en Beauty behandelingen

Hiervoor wordt een afzonderlijk document opgemaakt.

Artikel 2 Betaling

Bij reservatie dient steeds minimaal 50 % van de kostprijs van de sessie onmiddellijk te worden betaald.

Betaling kan in speciën aan de receptie ofwel via overschrijving op rekening nr. BE94 3631 0454 401.

Betaling van voormeld voorschot is de enige wijze van bevestiging van reservatie.

Bij niet betaling van het voorschot binnen de 24 uur na reservering wordt de reservatie automatisch als niet bestaande beschouwd.

Voor last minute-boekingen dient de betaling van het voorschot te gebeuren door online-betaling of minstens mededeling van het nummer en de vervaldatum van de kredietkaart waarmede betaald zal worden.

Bij annulering van de reservatie:

Indien U uw reservatie wenst te annuleren dient dit minstens 72 uur op voorhand te gebeuren. Indien U tijdig annuleert wordt het door U betaalde voorschot behouden voor een volgende sessie, die ten laatste dient te worden gereserveerd 30 dagen na de geannuleerde reservatie. In geen enkel geval wordt het betaalde voorschot gerestorneerd.

U kan slechts éénmaal een reservatie annuleren. Bij een volgende annulering blijft het betaalde voorschot behouden als vergoeding voor de door ons gemaakte kosten.
Indien de klant laattijdig annuleert wordt het voorschot door ons behouden ter vergoeding van onze kosten.

Indien U minder dan 24 uur of zelfs na een gereserveerde sessie annuleert of niet komt opdagen dan blijft het voorschot eveneens behouden door SAUNA SENSATIONS doch bent U eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50,00 € en eventuele invorderingskosten bij niet vrijwillige betaling.

Last minute-boekingen kunnen niet geannuleerd worden en het betaalde voorschot kan in geen geval worden teruggevraagd omdat SAUNA SENSATIONS in dit geval altijd kosten dient te maken voor het opstarten van haar installaties en het opwarmen van de toestellen. Het betaalde voorschot blijft in dit geval verschuldigd als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten.

Wanneer, na het einde van een sessie, het privé-gedeelte laattijdig, dit wil zeggen meer dan 10 minuten na het einde van de sessie wordt verlaten zal er een bijkomende vergoeding van 50,00 € per 10 minuten worden aangerekend.

Artikel 3. Eventuele speciale aanbiedingen en promoties zijn altijd gelimiteerd in de tijd en, voor wat roerende goederen betreft, zolang de voorraad strekt. Zij kunnen nooit worden gecombineerd met voorkomende andere gunsttarieven die door SAUNA SENSATIONS worden toegekend.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

SAUNA SENSATIONS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen zowel in het gebouw als op de parking of de toegangsweg.

Evenmin kan SAUNA SENSATIONS aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen van persoonlijke goederen van bezoekers en gebruikers, ook niet in geval van diefstal, vandalisme, onrechtmatig gebruik of verbruik, (on)vrijwillige slagen en verwondingen, toegebracht door personen waarvoor SAUNA SENSATIONS niet dient in te staan, terrorisme, rampen, … (deze opsomming is niet limitatief.)

Artikel 5 Ongestoord gebruik

Het cliënteel van SAUNA SENSATIONS heeft, mits betaling van de bepaalde tarieven, recht op ongestoord en ongehinderd gebruik van de gereserveerde ruimten en dit gedurende de periode die overeengekomen is.

Artikel 6 Verwijdering, weigering

SAUNA SENSATIONS behoud zich het recht toe om reservaties te weigeren. Tevens behoud zij zich het recht voor om personen die de huisregels niet respecteren te verzoeken om het gebouw te verlaten of desnoods te (laten) verwijderen door de openbare macht.

Artikel 7 Beschadigingen, vernielingen

SAUNA SENSATIONS wil steeds en aan al haar klanten de beste service bieden. Dat kan enkel als elke gebruiker ook de gebruikers die na hem komen respecteert.

Bij elke bezoek krijgt de gebruiker of krijgen de gebruikers een rondleiding. Vervolgens ondertekent U een formulier dat vermeldt dat het gebouw en alle aangeboden faciliteiten zich in perfecte staat bevinden. Indien U bijgevolg bij de rondleiding of het gebruik een defect zou vaststellen dient U dit onmiddellijk te melden en wordt hiervan ook melding gemaakt.

Alle beschadigingen of vernielingen welke na de sessie worden vastgesteld dienen aan nieuwwaarde te worden vergoed door de gebruiker en indien het complex geheel onbruikbaar wordt zal alle gevolgschade wegens deze onbruikbaarheid worden verhaald op de schadeverwekker.

Wanneer er schade wordt toegebracht aan de faciliteiten dient u alsook een schadevergoeding van 1.500 € per dag dat Sauna Sensations de wellness niet kan verhuren door de door u aangebrachte schade.

Na elke sessie wordt een korte rondgang gemaakt in aanwezigheid van de uitbater of een verantwoordelijke van SAUNA SENSATIONS.

Artikel 8 Kinderen jonger dan 18 jaar dienen steeds onder begeleiding van een volwassene te staan.

Artikel 9 Verboden middelen, zoals drugs, verdovende middelen, medicatie zonder voorschrift mogen in geen enkel geval in het gebouw van SAUNA SENSATIONS worden binnengebracht. Klanten die worden betrapt op het bezit en of gebruik van dergelijke middelen zullen onmiddellijk kunnen worden buitengezet en kunnen in de toekomst de toegang worden ontzegd tot het gebouw.

Artikel 10 Huisdieren zijn niet toegelaten.

Artikel 11 Huisregels
De huisregels, welke de aan de receptie en in het privé-gedeelte ter beschikking liggen dienen door alle gebruikers te worden gerespecteerd.

Niet naleving ervan kan tot uitzetting aanleiding geven of weigering van reservaties in de toekomst.

Deze regels betreffende het correcte, veilige- en hygiënische gebruik van de installaties.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen SAUNA SENSATIONS en haar cliënteel is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

In geval van geschil of betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd, hetzij het Vredegerecht van het (tweede) kanton Hasselt, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt of de Rechtbank van Koophandel Antwerpen Afdeling Hasselt.